Bölüm Kalite Çalışmaları

Misyon: Radyo, Televizyon ve Sinema alanında, disiplinler arası bir yaklaşımla estetik, görsel kültür, bilimsel anlayış hakkında temel bilgi sahibi olan;  kamera, kurgu, senaryo, program yapımı gibi alanlardaki becerileri  ile toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerler doğrultusunda kendini sürekli geliştiren; mesleki pratiklerinde toplumsal sorumluluğu ve toplum yararını gözeten; dünyaya ve kendisine eleştirel bakabilen, ,araştırma ve geliştirmeye önem veren, mesleki yetkinlik ve becerilerini Radyo, Televizyon ve Sinema'nın her alanında gösterebilen profesyoneller yetiştirmektir.
Vizyon: Radyo, Televizyon ve Sinema alanındaki güncel gelişmeler ışığında çağdaş, uluslararası rekabete açık, sorgulayan, araştıran, toplumsal sorumluluk ve etik bilincine sahip medya profesyonelleri yetiştirerek ulusal ve uluslararası düzeyde saygın bir öğretim kurumu olmak.
Amaç: Radyo, Televizyon ve Sinema programının amacı, iletişim alanına ilişkin yaklaşımlara hâkim, ülke ve dünya gerçeklerini kavrayan, sektörün gereklerini yerine getirebilecek bilgi, beceri ve donanıma sahip, radyo, televizyon ve sinema alanında çok farklı kademelerde uzmanlaşabilecek, meslek etiğine bağlı iletişimciler yetiştirmektir.

Güçlü Yönler

-Bölümün akademik kadrosunun genç ve donanımlı olması

-Bölümün nitelik ve nicelik açısından ulusal ve uluslararası bilimsel yayın katkısının fazla olması

-Bölüm müfredatının alandaki güncel gelişmeler ışığında oluşturulması

-Bölüm kapsamında öğrencilerin mesleki beceri ve yetkinliklerini geliştirecekleri Tayfa Atölyesi’nin bulunması

-Öğrencilerin uygulama yapabilecekleri bir Mac Laboratuvarı’nın bulunması

-Bölümde hem öğrencilerin hem de akademik personelin bilgi ve beceri düzeylerini geliştirmeye yönelik webinar etkinliklerinin yapılması

-Bölüm öğrencilerinin güncel gelişmeleri takip etmeleri, mesleki deneyimlerini arttırmaları ve mesleki çevrelerini geliştirmeleri için ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilen yarışmalara katılımının teşvik edilmesi

-Bölüm öğrencilerinin ulusal yarışmalarda finale kalan projeler üretmesi ve dereceye girmeleri

 

Zayıf Yönler

-SSCI ve ESCI dergilerdeki uluslararası yayınların azlığı

-Bölümde yer alan anabilim dalları bünyesinde henüz bir lisansüstü eğitim programının olmaması

-Öğrencilerin kullanımına yönelik ekipmanların sayıca az olması

-Fakülte bünyesinde yer alan fiziki mekanların öğrenci ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kalması

-Uygulamalı dersleri yürütecek olan akademik personel sayısının ihtiyacı karşılamakta yetersiz kalması

-Bölümün altyapı imkanları göz önüne alındığında öğrenci sayısının fazla olması

-Öğretim elemanlarının ders yükünün ve idari görevlerinin fazla olması nedeniyle bilimsel ve mesleki gelişimleri için gerekli olan faaliyetlere yeterince zaman ayıramamaları

- Erasmus, Farabi ve Mevlana gibi değişim programları kapsamındaki hareketlilik sayısının az olması

 

Fırsatlar

-Bölümün disiplinler arası niteliği göz önünde bulundurulduğunda hem fakülte bünyesinde yer alan bölümlerle hem de alanla ilişkili diğer fakültelerin bölümleriyle çalışma olanaklarının bulunması,

-Bölümün bulunduğu bölgeye hitap ederek çevre illerde yaşayan öğrenciler tarafından tercih edilmesi

-Yenil iletişim teknolojilerindeki gelişmeler neticesinde çevrimiçi etkinliklerin ve işbirliklerinin artması

-Fakültede Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Gazetecilik ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümlerinde yer alan öğretim üyelerinin uygulamalı derslere destek sağlaması

-Bölüm öğrencilerinin öğrenim süreleri boyunca Rektörlük bünyesinde yer alan Radyo Televizyon Uygulama Araştırma Merkezi (RATEM), Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi (KİMER) ile Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (UZEM) görev alarak mesleki deneyim kazanmasına olanak sağlanması

 


Tehditler

-Bölgede alana yönelik sektörün gelişmemesi ve alanda faaliyet gösteren kuruluşların az olması nedeniyle öğrencilerin uygulama, staj ve iş bulma imkanlarının kısıtlı olması

-Bölümün meslekleşme sürecini tamamlayamamış olması nedeniyle sektörde diğer fakülte mezunlarının da çalışabilmesi

-Bölümde nitelikli bir eğitim öğretim verilebilmesi için gerekli alt yapı koşullarının sağlanmasında ayrılan ödeneğin yetersiz kalması

-İletişim Fakültelerini tercih eden öğrencilerin sınav sistemi nedeniyle düşük puanlarla bölüme yerleşmesi ve öğrenci niteliğinin düşmesi

Doç. Dr. Seyhan AKSOY (Bölüm Başkanı)
Doç. Dr. Didem NARMANLI (Bölüm Başkan Yardımcısı)
Dr. Öğr. Üyesi Vedat TEZCAN (Üye)

Doç. Dr. Seyhan AKSOY (Başkan)
Dr. Öğr. Üyesi Vedat TEZCAN (Üye)
Arş. Gör. Armağan ABANUZ (Üye)

Doç. Dr. Seyhan AKSOY (Bölüm Başkanı)
Doç. Dr. Didem NARMANLI (Bölüm Başkan Yardımcısı)
Dr. Öğr. Üyesi Vedat TEZCAN (Üye)

Dış Paydaşlar: İletişim Başkanlığı, RTÜK, UZEM, KİMER, RATEM

İç Paydaşlar: İletişim Fakültesi öğrencileri, fakülte yönetimi, idari personel, bölüm akademik personeli